Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás jogáról a panaszjog körében

(2024.01.01. napjától hatályos)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testület.

A békéltető testületek szakmai irányítását a fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás), azonban ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Amennyiben a békéltető testület előtt egyezség nem jön létre a fogyasztó és a vállalkozás közt, úgy a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljárása igénybevételével összefüggésben – a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel – igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.). A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének.

Eladó nem tartozik egyetlen magatartási kódex hatálya alá sem, így nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt sem.

Eladó tájékoztatja a fogyasztókat, hogy általános alávetési nyilatkozatot a békéltető testületi eljárás vonatkozásában nem tett, így nem vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

Figyelemmel arra, hogy az Eladó nem tett alávetési nyilatkozatot, az Eladó tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ebben az esetben az Eladót az esetleges fogyasztói panasszal összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:

A békéltető testületi értesítés átvételét követő 8 napon belül nyilatkozni kell eladónak (válaszirat) a fogyasztói igény jogosságáról, az ügy körülményeiről, illetve a tanács döntésének elfogadásáról (alávetés), és meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait azok csatolásával. Eladó köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson.

Illetékesség: A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére.

  1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
  2. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
  3. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
  4. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az b) és c) pont szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  5. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

A békéltető testületek illetékességi területe, elérhetőségei

ABC
1Békéltető testület neveBékéltető testület székhelye, elérhetőségeiIlletékességi terület
2Budapesti Békéltető TestületBudapest Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím : bekeltet.bkik.hu Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név:BBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (BBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.Budapest
3Baranya Vármegyei Békéltető TestületPécs 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422, Hivatali kapu KRID: 667360112, rövid neve:PBKIKBT, e-mail: info@baranyabekeltetes.hu, web: ww.baranyabekeltetes.hu Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattételBaranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye
4Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület
Miskolc Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefon: 46/501-090 (új ügyek); 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek) E-mail: bekeltetes@bokik.hu; web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu Hivatali kapu azonosító: 466467335, rövid név:BOKIKBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattételBorsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye
5Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület
Szeged Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: +36-62/554-250/118 Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu; web: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/ Hivatali kapu KRID azonosító:162127371, rövid név:CSMKIKBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattételBékés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
6Fejér Vármegyei Békéltető TestületSzékesfehérvár Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor Telefon: 06-22/510-310 E-mail: bekeltetes@fmkik.hu Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/ Hivatali kapu KRID azonosító:352258915, rövid név:FMBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (FMBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye
7Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület
Győr Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefon: 06-96-520-217 email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu https://bekeltetesgyor.hu/ Hivatali kapu KRID azonosító:363053930, rövid név:GYMSMKIKBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattételGyőr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye
8Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületDebrecen Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720 E-mail: bekelteto@hbkik.hu https://www.hbmbekeltetes.hu Hivatali kapu KRID azonosító:457289758, rövid név:HBKIKBT Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (HBKIKBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
9Pest Vármegyei Békéltető TestületBudapest 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Telefon: 06-1-792-7881 web: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu Panasz elektronikus beadása: online kérelem küldés honlapunkon PMKIK hivatali kapun keresztül rövid név:PMKIKBEKEL,   KRID azonosító:560351920 Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (PMKIKBEKEL) és a KRID adatokat is beillesztettem.Pest vármegye

Baross Szőnyegáruház

Családi vállalkozás 21 éve Kaposváron. Minden szinten szinte minden, a megye legnagyobb padló-, szőnyeg- és lakástextil választéka.

elérhetőségeink

7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 8-10.

Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig: 8:30-17:30
szombat: 8:30-12:00

Kapcsolat:
+36-(82) 511-015
info@barossaruhaz.hu

Minden jog fenntartva ®   |   Baross Szőnyegáruház 2019   |   Az oldalt az A42 Marketing készítette